ODLUKA O IZBORU STIPENDISTA

 

Temeljem odredaba Zakona o zakladama i fundacijama (NN, 36/95, 64/01), èl. 10. Statuta Zaklade onkologija i Odluke Zakladne uprave od dana 07.07.2010. god., po provedenom Natječaju za dodjelu sredstava Zaklade onkologija od dana 07.07.2010. god., Zakladna Uprava ZAKLADE ONKOLOGIJA, Zagreb, Ribnjak 40, zastupana po predsjedniku Zakladne Uprave, prof.dr.sc. Mirku Šamija, dr.med., dana 08.09.2010. godine, donosi slijedeću ODLUKU o izboru stipendista

I. Na osnovu provedenog Natječaja za dodjelu sredstava Zaklade onkologija od 07.07.2010. god. i pristiglih prijava, dodjeljuju se novčana sredstava Zaklade onkologija za 4 (stipendije), slijedećim liječnicima specijalistima radioterapije i onkologije:


1.JASMINA MARIĆ BROZIĆ iz Zagreba, Horvaćanska 162, Klinička bolnica ''Sestre Milosrdnice'', Zagreb, Vinogradska 29;


2.VESNA BIŠOF iz Zagreba, Letovanićka 28, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za onkologiju, Zavod za radioterapiju, Zagreb, Kišpatićeva 12;


3.DAG ZAHIREVIÆ iz Rijeke, Šetalište I. G. Kovačića 39, Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za radioterapiju i onkologiju, Rijeka, Krešimirova 42;


4.TOMISLAV OMRÈEN iz Splita, Krilava 28, Klinički bolnički centar Split, Centar za onkologiju i radioterapiju;


II. Sredstva Zaklade onkologija dodjeljuju se u svrhu edukacije i stručnog usavršavanja liječnika specijalista-stipendista iz točke I. tijekom njihova boravka u inozemnoj onkološkoj instituciji ( Department of Radiation Oncology, Tehnische Universitat Munchen, Klinikum rechts de Isar, Ismaninger Str. 22, 81675 Munchen, Deutschland, MD Michael Molls, Professor and Chair) u trajanju od 2 (dva) mjeseca.
III. Temeljem ove Odluke imenovani korisnici-stipendisti iz točke. I ove Odluke, zaključit će sa davateljem stipendija, Zakladom onkologija, zasebne Ugovore o stipendiranju kojim će se pobliže regulirati prava i obveze korisnika stipendije i njihova davatelja.
IV. Ova odluka objavit će se na internetskoj stranici Zaklade onkologija (www.zaklada-onkologija.hr) u roku od 8 (osam) dana od dana njezina donošenja te će se smatrati obaviješću o rezultatima za sve podnositelje prijava.
Izabrani podnositelji prijava-korisnici stipendisti biti će dodatno obaviješteni pisanim putem o rezultatima natječaja i njihovom izboru za stipendista.


O b r a z l o ž e nj e
Dana 07.07.2010.god. raspisan je Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade onkologija za stipendije u svrhu edukacije i stručnog usavršavanja liječnika specijalista-stipendista tijekom njihova boravka u inozemnim onkološkim institucijama u trajanju od 2 (dva) mjeseca.
U razmatranje su uzete u obzir samo potpune i pravodobne prijave zainteresiranih kandidata.
Temeljem pristiglih prijava sa priloženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, utvrđeno je da imenovani podnositelji prijava iz točke I. ove odluke u potpunosti udovoljavaju kriterijima za dodjelu sredstva Zaklade.
Slijedom iznijetog a na osnovi utvrđenog činjeničnog stanja, valjalo je odlučiti kao u izreci.


ZAKLADA ONKOLOGIJA
Ribnjak 40
10 000 Zagreb
www.zaklada-onkologija.hr
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
___________________________________________
prof.dr.sc. MIRKO ŠAMIJA, dr.med.
Predsjednik Zakladne Uprave Zaklade onkologija