STATUT

 

Na temelju čl. 13. st. 1. toč. 2. Zakona o zakladama i fundacijama, Izjave o osnivanju zaklade zakladnika Komorjak d.o.o., Zagreb, Bednjanska 8/A, MB: 16503319, MBS: 080436320, OIB: 87704203089 (u daljnjem tekstu: Zakladnik) od dana 14.09.2009. god., te Rješenja Ministarstva uprave Klasa: UP/I-230-01/09-01/0041, Urbroj: 515-03/3-09-6 od 12.11.2009. god., Upravitelj Zaklade onkologija, Silvije Hraste ( rođ.: 24.06.1960. god., JMBG: 2406960380022; OIB: 63112926979 ) iz Zagreba, Ribnjak 40, predlaže Ministarstvu uprave dana 22.12.2009.g. slijedeći:

STATUT ZAKLADE ONKOLOGIJA

Opće odredbe
Članak 1.
(1) Statut Zaklade onkologija (u daljnjem tekstu: Zaklada) sadrži:
- podatke o imenu i sjedištu Zaklade te druge opće podatke,
- podatke o osnivanju i osnovnoj imovini Zaklade i financiranju Zaklade,
- odredbe o svrsi Zaklade, o uporabi prihoda Zaklade i krugu osoba koje se potpomažu te načinu na koji se odobrava potpora,
- odredbe o zakladnim tijelima, postupku imenovanja i razrješenja članova zakladnih tijela te o odgovornosti za rad članova zakladnih tijela,
- odredbe o donošenju odluka zakladnih tijela te objavi tih odluka,
- odredbe o ovlastima zakladnih tijela, kao i o njihovom pravu na nagradu za posao koji obavljaju te na naknadu troškova,
- odredbe o podnošenju izvješća o radu i o polaganju računa nadležnim ministarstvima Republike Hrvatske, odnosno drugim nadležnim državnim tijelima,
- odredbe o pravnim poslovima za obavljanje kojih je potrebna suglasnost, odnosno naknadno odobrenje Ministarstva ili drugih nadležnih tijela Republike Hrvatske,
- odredbe o promjeni sjedišta Zaklade, svrhe, imovine i statutarnih odredbi o zakladnim tijelima,
- odredbe o izmjenama i dopunama statuta Zaklade,
- odredbe o prestanku Zaklade i prenamjeni preostale imovine u sluèaju prestanka Zaklade,
- odredbe o zastupanju Zaklade,
- druge odredbe, u skladu s Aktom o osnivanju.

Odredbe o imenu, sjedištu i osnivanju Zaklade te o drugim općim podacima
Članak 2.
(1) Ime Zaklade glasi: Zaklada onkologija.
Članak 3.
(1) Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Ribnjak 40.
(2) Sjedište Zaklade može se promijeniti pisanom odlukom većine svih članova Zakladne Uprave. Odluka o promijeni sjedišta Zaklade prijaviti će se nadležnom državnom tijelu, sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske.
Članak 4.
(1) Osnivač Zaklade je: KOMORJAK d.o.o., Zagreb, Bednjanska 8/A, MBS: 080436320, MB: 1650319, OIB: 87704203089, zastupano po direktorici Anki Radosović ( rođ. 12.02.1959. god.; JMBG: 1202959335066, OIB: 95989203241), iz Zagreba, Jurja Ves 63, br. osobne iskaznice: 15517979, izdane od MUP Zagreb.
Članak 5.
(1) Zaklada je pravna osoba
(2) Zaklada se osniva na neodređeno vrijeme.
Članak 6.
(1) Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.
(2) Gubitci Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.
Članak 7.

(1) Zaklada ima pečat i logo.
(2) O obliku i sadržaju pečata i loga odlučuje Zakladna uprava.

Odredbe o osnovnoj imovini Zaklade i financiranju Zaklade
Članak 8.
(1) Osnovnu imovinu Zaklade u trenutku njezinog osnivanja čine novčana sredstva u iznosu od 20.000,00 (dvadesettisuća hrvatskih kuna), koji iznos je Zakladnik uplatio na račun broj 2500009-1000000976 kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., sukladno Aktu o osnivanju Zaklade.
Članak 9.
(1) Zaklada će se financirati i donacijama članova podupiratelja, drugim donacijama te drugim prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba (èl. 26.), aktivnostima Zaklade, gospodarskim iskorištavanjem imovine te na druge načine, sve sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske.
(2) Financijska godina Zaklade počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine. Po okončanju financijske godine Predsjednik Zakladne uprave je dužan nadležnim državnim tijelima podnijeti odgovarajuća financijska izvješća, sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske.
(3) Nadzor nad financijskim poslovanjem Zaklade obavljaju za to ovlaštena državna tijela, sve sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske.

Odredbe o svrsi Zaklade, o uporabi prihoda Zaklade i krugu osoba koje se potpomažu te načinu na koji se odobrava potpora
Članak 10.
(1) Zaklada se osniva sa svrhom promicanja i poticanja intelektualnog usavršavanja mladih liječnika i znanstvenika starosti do 45 (četrdesetpet) godina, pomoćnog medicinskog osoblja i studenata u Republici Hrvatskoj na području onkologije, te pružanje financijske pomoći u provođenju svih drugih projekata od interesa za ostvarivanje svrhe Zaklade, a sve u skladu s ovim Statutom, Poslovnikom Zaklade te drugim aktima Zaklade.
(2) Svrha Zaklade iz èl. 10. st. 1. ostvarivat će se i provoditi kroz organiziranje i financiranje programa:
- Znanje: program potpore studentima, mladim znanstvenicima i liječnicima.
- Inovativnost i prevencija: program potpore istraživačkim projektima i / ili osobama iz stavka 1. ovog članka kojima je namijenjena svrha Zaklade te koji pridonose poboljšanju kvalitete liječenja i kvalitete života osoba oboljelih od karcinoma te program potpore događanjima te raznovrsnim medijskim projektima koji hrvatskim i/ili stranim liječnicima olakšavaju razmjenu iskustava sa građanima Republike Hrvatske.
- Strategija: program potpore događanjima koja hrvatskim i/ili stranim liječnicima i znanstvenicima olakšavaju međusobnu razmjenu iskustava.
(3) Unutar financijske godine, Zaklada može provoditi ili sve programe iz prethodnog stavka ili samo jedan ili neke od njih, sve sukladno odluci Zakladne uprave.
Članak 11.
(1) Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade regulirati će ostvarivanje prava na materijalnu potporu koju dodjeljuje Zaklada.
(2) Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Zakladna uprava.

Odredbe o zakladnim tijelima
Članak 12.
(1) Tijela Zaklade su Zakladna uprava i Tajnik Zaklade.
(2) Zaklada može imati stručna tijela - Vijeća (èl. 24) te pomoćna tijela, koja osniva Zakladna uprava, pisanom odlukom većine svih članova.
(3) Tijela Zaklade iz stavka 2. ovog članka osniva Zakladna uprava, pisanom odlukom većine svih članova.
(4) Način rada zakladnih tijela, stručnih i pomoćnih tijela Zaklade pobliže će se urediti Poslovnikom.
(5) Članovi tijela Zaklade moraju poslove Zaklade voditi savjesno, u skladu s odredbama važećih zakona i podzakonskih akata Republike Hrvatske, Akta o osnivanju, Statuta i drugih općih akata Zaklade.
(6) Odredbe Zakona o trgovačkim društvima o poslovnoj tajni i obvezi čuvanja poslovne tajne primjenjuju se na članove tijela Zaklade.
Članak 13.
(1) U slučaju ostavke, smrti ili razrješenja èlana Zakladne uprave, preostali članovi Zakladne uprave predlažu Zakladniku imenovanje novog èlana u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti koje su uzrokovale prestanak članstva, a Zakladnik u daljnjem roku od 15 dana imenuje novog èlana Zaklade.

Zakladna uprava
Članak 14.
(1) Zakladom upravlja Zakladna uprava, koja ima 3 (tri) èlana.
(2) Mandat članova Zakladne uprave traje 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora.
(3) Na čelu Zakladne uprave je Predsjednik Zakladne uprave.
(4) Upravitelj Zaklade predlaže prvog Predsjednika Zakladne uprave i njegovog Zamjenika te još jednog èlana Zakladne uprave, sukladno određenju Zakladnika iz Aktu o osnivanju Zaklade.
(5) Nakon proteka mandata, nove članove Zakladne uprave ili članove koje se ponovno biraju u Zakladnu upravu imenuje Zakladnik.
Članak 15.
(1) Zakladnik može èlana Zakladne uprave razriješiti i prije isteka vremena na koje je imenovan, i to:
- na osobni zahtjev,
- ako svoju dužnost ne obavlja savjesno, u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske, Aktom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima Zaklade,
- ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze,
- ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade,
- u slučaju trajnije nesposobnosti za rad,
- u drugim slučajevima kada je to opravdano objektivnim okolnostima.
Članak 16.
(1) Zakladna uprava:
- upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade,
- tumači Statut i druge opće akte Zaklade te donosi njihove izmjene i dopune;
- donosi Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade,
- donosi Poslovnik o radu,
- upravlja imovinom Zaklade,
- odlučuje o raspodjeli sredstava Zaklade po programima iz članka 10. st. 2. ovog Statuta te donosi odluku sukladno èl. 10. st. 3. ovog Statuta,
- donosi odluku o osnivanju i raspuštanju stručnih tijela - Vijeća Zaklade,
- donosi odluku o osnivanju i raspuštanju drugih stručnih i pomoćnih tijela Zaklade,
- podnosi odgovarajuća izvješća nadležnim državnim tijelima,
- donosi zaključni račun i druge potrebne financijske dokumente,
- predlaže nadležnom državnom tijelu/ima donošenje odluke o prestanku Zaklade, sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske,
- donosi odluke i obavlja druge poslove određene važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske, ovim Statutom i općim aktima Zaklade.
(2) Zakladna uprava za svoj rad odgovara Zakladniku.
Članak 17.
(1) Sjednice Zakladne uprave saziva njezin Predsjednik najmanje jednom u tri mjeseca.
(2) Sjednicama Zakladne uprave može prisustvovati Zakladnik, ali bez prava glasa. Zakladnik može dostavljati tijelima Zaklade prijedloge i mišljenja u svezi s ostvarivanjem svrhe zaklade.
(3) Sjednice Zakladne uprave nisu otvorene za javnost, osim ako Zakladna uprava ne odluči drugačije većinom glasova.
(4) Sjednice se sazivaju uz pisani poziv najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja sjednice uz dostavljanje dnevnog reda i popratnih materijala.
(5) Svaki èlan Zakladne uprave može tražiti dopunu dnevnog reda pod uvjetom da je na sjednici prihvati većina članova.
(6) Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Zakladne uprave.
(7) Zakladna uprava donosi pravovaljane odluke većinom glasova nazočnih članova, osim ako ovim Statutom nije propisano drugačije.
(8) Odluke Zakladne objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade, na internetskim stranicama Zaklade ili na drugi prikladan način, najkasnije u roku od deset dana od dana donošenja odluke.

Predsjednik Zakladne uprave i njegov Zamjenik
Članak 18.
(1) Prvog Predsjednika Zakladne uprave i njegovog Zamjenika predlaže Upravitelj zaklade, a sukladno određenju Zakladnika iz Aktu o osnivanju Zaklade.
(2) Predsjednik Zakladne uprave saziva, utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama Zakladne uprave, sukladno odredbama Statuta Zaklade i Poslovnika o radu. U slučaju spriječenosti Predsjednika, zamjenik predsjednika Zakladne uprave obnaša njegove dužnosti u cijelosti.
(3) Mandat Predsjednika Zakladne uprave i njegovog Zamjenika traje 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora.
(4) Nakon proteka mandata, novog Predsjednika Zakladne uprave i Zamjenika Predsjednika Zakladne uprave imenuje Zakladnik.
Članak 19.
(1) Predsjednik Zakladne uprave:
- zastupa Zakladu,
- odgovoran je za zakonitost rada Zaklade,
- vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Zakladne uprave,
- predlaže Zakladnoj upravi akte Zaklade,
- predlaže Zakladnoj upravi financijski plan i završni račun,
- podnosi izvješća Zakladnoj upravi o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade,
- podnosi nadležnom državnom tijelu na odobrenje izmjene i dopune Statuta Zaklade,
- obavlja druge poslove sukladno Statutu i drugim općim aktima Zaklade, koji nisu izričito povjereni drugim tijelima Zaklade.
(2) Predsjednik Zakladne uprave odgovara za svoj rad Zakladniku.
Članak 20.
(1) Predsjednik Zakladne uprave može uz prethodnu pisanu suglasnost Tajnika Zaklade dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pojedinačno određenih pravnih radnji, sukladno posebnim propisima.
Članak 21.
(1) Predsjednik Zakladne uprave uz suglasnost Tajnika Zaklade odlučuje o raspodjeli sredstava predviđenih godišnjim planom za hitne potrebe, te o dodjeli sredstava izvješćuje Zakladnu upravu na prvoj narednoj sjednici.
Eventualna neiskorištena sredstva se pribrajaju ukupnom godišnjem planu za iduću godinu.

Tajnik Zaklade
Članak 22.
(1) Tajnik Zaklade:
- koordinira rad tijela Zaklade,
- priprema materijale za sjednice tijela Zaklade,
- sudjeluje na sjednicama Zakladne uprave i vodi zapisnik sa sjednica te sastavlja nacrte odluka Zakladnih tijela,
- brine o financijskom poslovanju Zaklade,
- koordinira rada tijela Zaklade,
- daje suglasnosti u skladu sa èl. 20. i 21. ovog Statuta,
- do osnivanja stručnih tijela- Vijeća Zaklade obrađuje i zamolbe za dodjelu sredstava potpore te dostavlja obrazloženi prijedlog za dodjelu sredstava Zakladnoj upravi,
- obavlja druge poslove sukladno ovom Statutu, Aktu o osnivanju i drugim općim aktima Zaklade.
(2) Tajnik Zaklade odgovara za svoj rad Predsjedniku Zakladne uprave i Zakladniku.
Članak 23.
(1) Prvog Tajnika Zaklade predlaže Upravitelj zaklade, sukladno određenju Zakladnika iz Aktu o osnivanju Zaklade, a kasnije ga imenuje Zakladnik na prijedlog Predsjednika Zakladne uprave.
(2) Mandat Tajnika Zaklade traje 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora.
(3) Zakladnik može Tajnika Zaklade kojeg je predložio Upravitelj zaklade ili kojeg je sam imenovao razriješiti i prije isteka vremena na koje je imenovan, i to:
- na osobni zahtjev,
- ako svoju dužnost ne obavlja savjesno, u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske, Aktom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima Zaklade,
- ako ne ispunjava svoje obveze,
- ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade,
- u slučaju trajnije nesposobnosti za rad,
- u drugim slučajevima kada je to opravdano objektivnim okolnostima.
Stručna Vijeća Zaklade
Članak 24.
(1) Zakladna uprava može osnovati 3 (tri) stručna tijela - Vijeća, i to:
- Vijeće za program "Znanje",
- Vijeće za program "Inovativnost i prevenciju",
- Vijeće za program "Strategija".
(2) Zakladna vijeća:
- obrađuju zamolbe za dodjelu sredstava potpore iz programa iz svoje nadležnosti,
- dostavljaju obrazloženi prijedlog za dodjelu sredstava Zakladnoj upravi putem Tajnika Zaklade.
(3) Zakladna vijeća za svoj rad odgovaraju Zakladnoj upravi.
(4) Svako Viječe sastojati će se od 5 (pet) članova.
(5) Članove Vijeća imenuje Zakladna uprava većinom glasova, dok Predsjednika i Zamjenika predsjednika Vijeća, iz reda imenovanih članova, imenuje Predsjednik Zakladne uprave.
(6) Mandat članova Vijeća traje 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora.
(7) Zakladna uprava može èlana Vijeća Zaklade kojeg su imenovali razriješiti i prije isteka vremena na koje je imenovan, i to:
- na osobni zahtjev,
- ako svoju dužnost ne obavlja savjesno, u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske, Aktom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima Zaklade,
- ako ne ispunjava svoje obveze,
- ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade,
- u slučaju trajnije nesposobnosti za rad,
- u drugim slučajevima kada je to opravdano objektivnim okolnostima.

Članak 25.
(1) Članovi tijela Zaklade imaju pravo na nagradu, odnosno plaću, primjereno radu koji obavljaju u tijelima, samo iz prihoda Zaklade, te ako je to moguće s obzirom na prihode Zaklade.
(2) Članovi tijela Zaklade imaju pravo na naknadu prijeko potrebnih troškova koje su imali u svezi s obnašanjem svoje dužnosti.
(4) Odluku o visini nagrade i naknade prijeko potrebnih troškova donosi Zakladna uprava uz odobrenje nadležnih državnih tijela.
Odredbe o članovima podupirateljima, počasnim članovima podupirateljima i Počasnom Predsjedniku Zaklade
Članak 26.
(1) Zakladi mogu pristupiti kao članovi podupiratelji domaće ili strane fizičke i pravne osobe koje prihvati Zakladna uprava i koji potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktima Zaklade.
(2) Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi slijedeće novčane iznose:
- pravne osobe - 2.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja,
- fizičke osobe - 200,00 EUR u kunskoj protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja;
na način da će iste novčane iznose uplatiti najkasnije do 30. ožujka tekuće godine na račun Zaklade ili ukoliko pristupe iza navedenog datuma u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja pristupnice.
(3) Zaklada može primati i druge donacije, odnosno koristi veće vrijednosti, a Zakladna uprava svojom odlukom može takvom donatoru dati svojstvo počasnog èlana podupiratelja po odluci Zakladne uprave.
(4) Zaklada svakom èlanu podupiratelju i počasnom članu podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.
(5) Osoba prestaje biti èlan podupiratelj, ukoliko ne postupi sukladno st. 2. ovog članka.
(6) Osobama koje se posebno istaknu u svom javnom djelovanju u korist Zaklade ili pribave značajnu korist Zakladi, Zakladnik može dati status Počasnog predsjednika Zakladne uprave, s pravom sudjelovanja na sjednicama Zakladne uprave, ali bez prava glasa. Počasni predsjednik Zakladne uprave može dostavljati tijelima Zaklade prijedloge i mišljenja u svezi s ostvarivanjem svrhe zaklade.
(7) Članovi podupiratelji, počasni članovi podupiratelji i Počasni predsjednik Zakladne uprave nemaju pravo sudjelovanja u podjeli stečajne ili likvidacijske mase Zaklade.

Odredbe o odnosima s nadležnim državnim tijelima
Članak 27.
(1) Zakladna tijela su dužna nadležnim državnim tijelima, sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske i ovom Statutu, podnositi izvješća o radu, polagati račun te tražiti suglasnosti ili naknadna odobrenja od tih državnih tijela za obavljanje pravnih poslova za koje je potrebna suglasnost.

Odredbe o izmjenama i dopunama Statuta
Članak 28.
(1) Odluke o izmjenama i dopunama ovog Statuta, uključujući izmjene i dopune odredbi o imenu, sjedištu, svrsi, imovini i o zakladnim tijelima, sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske i ovom Statutu, donose za to ovlaštena Zakladna tijela.

Odredbe o prestanku Zaklade i prenamjeni preostale imovine
Članak 29.
(1) Zaklada prestaje na načine propisane zakonom.
(2) U slučaju prestanka Zaklade, preostala zakladna imovina pripada Zakladniku.
Završne odredbe

Članak 30.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu nakon što ga odobri nadležno državno tijelo.

U Zagrebu, dana 22.12.2009. godine

Upravitelj Zaklade
Silvije Hraste